ЎзбекистонРеспубликасида 2021-йилдасиновтариқасидааҳолинирўйхатгаолишдааҳолинингайримтоифалариганисбатаншахсгадоирмаълумотларнийиғиштартибитўғрисида  низом тасдиқланди.

                                                                   

Мазкур Низом "Аҳолини рўйхатга олиш тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 24-моддаси ва Вазирлар Маҳкамасининг 2020-йил 11-ноябрдаги "Ўзбекистон Республикасида 202З-йилда аҳолини рўйхатга олишга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш чора-тадбирлари тўғрисида"ги 710-сон қарорига мувофиқ ишлаб чиқилган бўлиб, 2021-йилда синов тариқасида аҳолини рўйхатга олишга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш жараёнларида аҳолининг айрим тоифаларига нисбатан шахсга доир маълумотларни йиғиш жараёнларида фойдаланиш учун мўлжалланган.

Унга кўра Аҳолинингайримтоифалариганисбатаншахсгадоирмаълумотларнийиғиш "Аҳолинирўйхатгаолиштўғрисида"гиЎзбекистонРеспубликасиҚонунининг 24-моддасигамувофиқВазирларМаҳкамасининг 2020-йил11-ноябрдаги 710-сонқарорибилантасдиқланганЗ.4-илова 4-шакл "Аҳолинингайримтоифалариганисбатаншахсгадоирмаълумотламийиғишбўйичасаволнома" ҳамдаЗ.2-илова 2-шакл "Шахсгаоидсаволнома" асосидаамалгаоширилади.

Аҳолинингайримтоифаларинирўйхатгаолувчиташкилотлар (кейингиўринлардаМахсусташкилотлар) ҳудудидажойлашганҳарбиртурар-жойбинолариваётоқхоналардагишахсийуйхўжаликлариучун 3.1-илова 1-шакл "Тураржойнингхусусиятлариваундаяшовчиларрўйхати", зарурйбўлганда эса, аҳолинирўйхатгаолишварағинингбошқашаклларитўлдирилади.